سزار با مرغ

سالاد:

سزار با مرغ

کاهو رسمی، نان کروتان، پنیر پارمزان، درسینگ سزار، مرغ گریل

۲۷۵