سزار

سالاد:

سزار

کاهو رسمی، نان کروتان، پنیر پارمزان، درسینگ سزار

۱۷۵