دیپ زاتزیکی(ماست و خیار یونانی)

پیش غذا:

دیپ زاتزیکی(ماست و خیار یونانی)

ماست چکیده و خیار، روغن زیتون فرابکر، شوید، سیر، سرو با ترتیلا خانگی

۹۵